patent

BESKYTTER DIN TEKNOLOGI

Patent gir deg enerett på din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Hold idéen hemmelig!

Et ufravikelig krav for å kunne få innvilget patent, er at oppfinnelsen ikke var offentlig kjent på søknadstidspunktet. Hvis du har en idé, så må du derfor holde den hemmelig. Oppfinnelsen må ikke ha vært beskrevet eksempelvis i brosjyrer, tidsskrifter, aviser, patentskrifter eller på internett. Den må heller ikke ha vært i bruk eller vist på en slik måte at allmennheten kan ha fått kjennskap til den.

– Krister Mangersnes

avdelingsleder patent hos Håmsø patentbyrå.

Åpningstider

Mandag – fredag:
08:30 – 16:00

Krister Mangersnes

Krister Mangersnes

Avdelingsleder Patent, partner i Håmsø Patentbyrå AS.

mob. +47 99 02 70 69
krister.mangersnes@patent.no

Beskyttet i 20 til 25 år:

Et patent kan brukes til å hindre andre i å utnytte dine nye, tekniske løsninger. Maksimal beskyttelsestid er 20 år fra søknadsdato. For legemidler hvor det innvilges Supplementary Protection Certificate (SPC) kan beskyttelsestiden forlenges med ytterligere 5 år.

Sagt om PatenTer:

«Gå for himmelens skyld ned i resepsjonen og bli kvitt den galningen! Han sier han har et apparat som kan sende trådløse bilder. Hold øye med ham – han har kanskje en barberkniv på seg!»

Redaktøren i Daily Express som nektet å ta i mot fjernsynets oppfinner John Logie Baird i 1925.

Patentsøknaden:

Du er beskyttet fra søknadsdato

Selv om et patent ikke kan håndheves før det er innvilget, kan en konkurrent som kopierer den patenterte løsningen før innvilgelse likevel komme til å bli erstatningspliktig fra det tidspunktet patentsøknaden blir publisert. 

Når et produkt er patentsøkt, kan produktet og tilhørende markedsmateriell fra søknadsdatoen av merkes «Patentsøkt» eller «Patent pending». På den måten gis du et potensielt viktig konkurransefortrinn allerede samme dag som søknaden innleveres.

En patentsøknad kan så snart den har blitt inngitt lisensieres eller overføres til andre.

Må være nytt og oppfinnersk

Skiller oppfinnelsen seg fra kjent teknikk?

En oppfinnelse kan være avansert, eller den kan være enkel som bindersen. Patent innvilges på løsningen på et teknisk problem, og kan for eksempel være i form av komponenter, systemer, fremgangsmåter og kjemiske stoffer. Det er ingen betingelse at oppfinnelsen omfatter nye komponenter. Sammensetning av kjente komponenter på en ny måte vil kunne patenteres dersom kombinasjonen er ny og oppfinnerisk.

For å kunne få patent, må oppfinnelsen være ny i forhold til hva som var offentlig og allment kjent dagen før patentsøknaden ble innlevert. For at en oppfinnelse skal betraktes som ny, kan den ikke ha blitt vist eller på annen måte være gjort offentlig dagen før den ble inngitt. Dersom det er et bilde eller en video av oppfinnelsen på eksempelvis Facebook eller YouTube, så er oppfinnelsen er offentlig kjent, og kan ikke patenteres. 

For å kunne innvilge patent, må oppfinnelsen ha såkalt «oppfinnelseshøyde». Det betyr at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra hva som er kjent fra før.

krever juridisk kunnskap

Bruk profesjonell hjelp

Et patent er et juridisk dokument med teknisk innhold, og patentkravene angir det du søker beskyttelse for. Beskyttelsesomfanget avhenger av ordlyden i patentkravene. Tiden som trengs for å utarbeide en patentsøknaden er i stor grad påvirket av oppfinnelsens kompleksitet og omfang.

Ifølge Patentstyret får kun 1 av 10 som søker patent uten profesjonell hjelp innvilget patent. Patentstyret anbefaler derfor bruk av et patentbyrå.

En patentsøknad som er utarbeidet med patentfaglig ekspertise og omhu har større sannsynlighet for å kunne utnyttes kommersielt og generere inntekter enn søknader skrevet uten denne ekspertisen. 

Våre patentrådgivere er spesialtrente til å utarbeide patentsøknader med stor kommersiell verdi, og som er vanskelig for konkurrenten å komme rundt. 

Sagt om PatenTer:

«Everything that can be invented has been invented»

C.H. Duell, US Patent Office, som foreslo å nedlegge patentkontoret  (1899)

vi har det som trengs

Kompetanse og system 

Våre patentrådgivere er spesialtrente til å utarbeide effektive patentsøknader med stor kommersiell verdi, og har representert kunder av alle størrelser i Norge og utlandet i mange år. 

En søknadsprosess omfatter flere saksbehandlingsfrister, og mange av disse er lovfestede. Når en søknad er innvilget påløper det årlige avgifter for å holde patentet gyldig. Dersom fristene ikke overholdes kan du miste rettigheter. Håmsø Patentbyrå har kompetanse, systemer og rutiner som overvåker og sørger for at disse fristene blir overholdt.

Patentsøknaden:

Presis og entydig

En patentsøknad skal inneholde nok informasjon, og være så tydelig at en fagperson skal kunne gjenskape oppfinnelsen. I praksis trengs også en beskrivelse som spesifiserer hva oppfinnelsen faktisk gjelder.

En god patentsøknad er resultat av et samarbeid mellom deg som søker, og våre patentrådgivere. Du har den faglige detaljkunnskapen om oppfinnelsen og hvordan den fungerer, mens våre patentrådgivere har den juridiske kunnskapen om hvordan søknaden skal utformes på en hensiktsmessig måte.

Samtlige av våre patentrådgivere har en teknisk utdannelse tilsvarende master- eller doktogradsnivå, og flere har også en lang patentjuridisk utdannelse i tillegg.

Sagt om PatenTer:

«Det er en forbløffende oppfinnelse, men hvem vil noensinne gjøre bruk av den?»

USAs president Rutherford B. Hayes etter å ha fått telefonen demonstrert i 1876

Kundereferanser

Rodeo Holding AS

Rodeo Balance Chair

Kverneland Group

Kverneland 2500 iPlough

Alu Rehab AS

Netti Dynamic S

RISKA SAGBRUK

Lafteplank mot vanninntrenging

Hva kan vi hjelpe med?

Andre tjenester

Design: Beskytt form & design

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Varemerke: Beskytt din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.