Design

BESKYTTer formen og utseende til produktet ditt

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av ditt produktet.

Viktig virkemiddel

Utseende, eller designet, til et produkt er et svært viktig virkemiddel i kampen om å skille seg fra konkurrerende og kanskje kvalitetsmessig likeverdige produkter, og design er ofte den viktigste salgsfaktoren. Derfor kan designbeskyttelse både være viktig og i noen tilfeller nødvendig i kampen om kundene.

– Reidun Rosså Korsberg

AVDELINGSLEDER DESiGN OG VAREMERKER

Åpningstider

Mandag – fredag:
08:30 – 16:00

Reidun Rosså Korsberg

Reidun Rosså Korsberg

Avdelingsleder design og varemerke, partner i Håmsø Patentbyrå AS.

mob. +47 97 70 54 55
reidun.korsberg@patent.no

Viktig i kampen om kundene:

Utseende, eller designet, til et produkt er et svært viktig virkemiddel i kampen om å skille seg fra konkurrerende og kanskje kvalitetsmessig likeverdige produkter, og design er ofte den viktigste salgsfaktoren. Derfor kan designbeskyttelse både være viktig og i noen tilfeller nødvendig i kampen om kundene.

Sagt om design:

«Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.»

Steve Jobs,
En av grunnleggerne av Apple

Litt om designloven, hva kan beskyttes?

Håndfast eller abstrakt

Designloven definerer design som utseendet til et produkt eller del av et produkt som særlig følger av de karakteristiske trekkene ved linjene, konturene, fargen, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering. I tillegg til form, utseende og ornamentering på et produkt, for eksempel utformingen av en mobiltelefon, et møbel eller en kopp med dekor, er det også mulig beskytte en del av et produkt selv om delen ikke utgjør en ”løs” bestanddel av produktet. Eksempler på dette er tastaturet på en mobiltelefon, ryggpartiet til en stol, hanken på en kaffekopp og innpakningen av en vare.

Det er også mulig å designbeskytte en sammenstilling av produkter, eksempelvis et interiørmessig arrangement på et hotellrom, et restaurantinteriør, et baderom eller en togkupé. Skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler kan også designbeskyttes.

Må være nytt og unikt

Skiller du deg ut?

For å oppnå designbeskyttelse kreves det at designen er ny og har individuell karakter.

Med ny menes det at ingen identisk design i EØS-området har blitt allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert (søknadsdagen) eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet.  NB! Se unntak i avsnittet ”12 måneders ’utprøvingsperiode’”.

Med individuell karakter menes det at helhetsinntrykket som designen gir den informerte brukeren må skille seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av en annen design som er blitt allment tilgjengelig.

til utlandet innen 6 måneder

Prioritet

Hvis du har inngitt en søknad i Norge kan denne videreføres i andre land innen 6 måneder med krav om prioritet fra den norske søknaden. I slike tilfeller er nyhetskravet også oppfylt i land som praktiserer absolutt nyhetsfrist, forutsatt at designen ikke var allment tilgjengelig da søknaden ble inngitt i Norge

Det er i denne sammenheng viktig at datoen da designen ble offentliggjort for eksempel på en utstilling, i et tidsskrift, ved salg eller på annen måte, kan dokumenteres. Søknad om designbeskyttelse må leveres Patentstyret innen tolv måneder fra den dato designen ble offentliggjort.

12 måneders prøveperiode

Prøv produktet i markedet

For å gi eieren av en ny design anledning til å prøve designen ut i markedet før søknad inngis, er det anledning til å vente med å inngi søknad i inntil 12 måneder fra designen ble gjort kjent, uten at designen mister sin status som ny. Ordningen kalles «grace period», og gjelder for Norge og en del andre land i Europa og Nord-Amerika. Det er i denne sammenheng viktig at datoen da designen ble offentliggjort for eksempel på en utstilling, i et tidsskrift, ved salg eller på annen måte, kan dokumenteres. Søknad om designbeskyttelse må leveres Patentstyret innen tolv måneder fra den dato designen ble offentliggjort.

Merk: Nyhetsfristen bør bare benyttes hvis designen skal omsettes og beskyttes i land som har bestemmelser om nyhetsfrist i nasjonal lovgivning. Blant annet EU og USA har bestemmelser om nyhetsfrist.

Sagt om design:

«To design is much more than simply to assemble, to order, or even to edit: it is to add value and meaning, to illuminate, to simplify, to clarify, to modify, to dignify, to dramatize, to persuade, and perhaps even to amuse. To design is to transform prose into poetry.»

Paul Rand,
Grafisk designer best kjent for å ha laget logoer for selskaper som Mobil, IBM, Neste, UPS, ABC og Enron. 

5 år + 4 x 5 år:

Beskyttet i inntil 25 år

En designregistrering kan fornyes hvert femte år inntil fire ganger, slik at maksimal beskyttelsestid blir 25 år. Et unntak er reservedeler hvor beskyttelsestiden er maksimalt 5 år.

Designsøknaden:

Kort saks­behandlingstid

Ifølge designloven skal Patentstyret påse at nærmere angitte formalitetskrav er oppfylt for en designsøknad. Undersøkelse av bl.a. om designen er ny inngår ikke i disse formalitetskrav, noe som medfører en kortere saksbehandlingstid hos Patentstyret. Dersom søkeren spesielt anmoder om det, skal Patentstyret, mot innbetaling av et ekstragebyr, undersøke om det finnes identisk design som er eller har vært registrert i det norske designregisteret.

Designregistrering

Administrativ overprøving

Dersom du mener at enerett til en design ikke er berettiget på grunn av at designen ikke var ny eller at den manglet individuell karakter på søknadstidspunktet, kan du kreve administrativ overprøving av registreringen. Et slikt krav sendes til Patentstyret sammen med en begrunnelse. Designregistreringen kan oppheves av Patentstyret dersom det ved en slik overprøving viser seg at designregistreringen ikke tilfredsstiller kravene om nyhet og individuell karakter. Administrativ overprøving kan foretas gjennom hele registreringsperioden.

Beskytt designet ditt:

Design­beskyttelse i utlandet

Dersom du ønsker å registrere din nye design internasjonalt, er det flere muligheter. Pass på at du sender inn søknad før designen er gjort allment tilgjengelig / innenfor grace period, slik at kravet om nyhetsfrist oppfylles. Ta kontakt med oss snarest for regler om søknadsfrister før du gjør designen allment tilgjengelig dersom du vurderer å beskytte din design

Holde deg innenfor ett land?

Nasjonal design­søknad

En nasjonal søknad er en søknad inngitt direkte til myndighetene i et bestemt land. Søknaden må i de fleste tilfeller inngis via en lokal fullmektig, og den krever ofte tilpasning til lokalt regelverk. Vi har et nettverk av samarbeidspartnere verden over som kan bistå med beskyttelse av din design. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Nå ut til land i EU?

EU design­søknad (RCD)

En EU-søknad er en designsøknad inngitt direkte til myndighetene i EU, og vil kunne gi deg en designbeskyttelse (Registered Community Design – RCD) som gjelder i alle EU medlemslandene. Vi kan bistå med å utarbeide og inngi søknader direkte til EUs designmyndighet EUIPO. For å oppnå designbeskyttelse i EU må søknad inngis innen 12 måneder fra designen ble allment tilgjengelig. Som i Norge kan designen beskyttes i maksimalt 25 år. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om designbeskyttelse i EU.

Store ambisjoner?

Inter­nasjonal søknad (Haag søknad)

Norge er via Genèveavtalen medlem av Haagoverenskomsten for internasjonal registrering av design (Hague System for the International Registration of Industrial Designs). Det betyr at norske borgere, borgere bosatt i Norge eller bedrifter med sete i Norge har rett til å søke internasjonal designregistrering og utpeke andre land som er medlemmer av Genèveavtalen (Geneva Act). Søknaden sendes til FN organet World Intellectual Property Organization – WIPO, som vil gi beskjed til de utpekte landene.

Hva kan vi hjelpe med?

Andre tjenester

Patent: Beskytt din teknologi

Patent gir deg enerett på din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytt din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.