Varemerke

Formelle krav til søknad

Krav til innlevering av varemerkesøknad ved videreføring i Norge

Påkrevd informasjon:

1.   Navn og adresse på søker.
2.   Beskrivelse av varer eller tjenester.
3.   Dersom det kreves prioritet, må det legges fram bekreftelse på land, søknadsnummer og søknadsdato for den
      søknaden det kreves prioritet fra.

Påkrevde vedlegg:

4.   Dersom det er et figurmerke, innleveres digitalt bilde av merket.
5.   Fullmakt (legalisering er ikke påkrevd). Kan innleveres senere.
6.   Vanligvis er det ikke nødvendig å innlevere prioritetsdokument; dette
      gjøres bare på forespørsel fra gransker.

Generell informasjon:

7.   Varigheten er 10 år fra innleveringsdato, med mulighet til forlengelse i et ubestemt antall nye 10-årsperioder.
8.   Et registrert varemerke kan oppheves dersom det ikke har blitt tatt i bruk innen 5 år fra registrering eller dersom
      bruken på tidspunktet for reising av ugyldighetssak har vært innstilt i en sammenhengende periode på 5 år.
9.   Når merket er registrert, vil det bli publisert for innsigelse med frist på 3 måneder for tredje part til å komme med
      innsigelse mot registrering av merket.


Dersom bruken av varemerket ikke dekker alle varene som varemerket har blitt registrert for, kan det delvis oppheves.

Et varemerke kan oppheves ved rettsforhandlinger eller administrativ overprøving.