Nye finansieringsmuligheter for etablerte selskap med ambisjoner

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har i tillegg til store utvidelser av tilskudds-, og lånerammer, foretatt betydelige justeringer i sine tilbud for å avhjelpe bedrifter som er rammet av smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien.

Av Håmsø Patentbyrå

22 april, 2020

Nye tilskudd fra Innovasjon Norge skal bidra til at bedrifter kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

Innovasjon Norge:

Det er iverksatt en rekke tiltak for å lette tilgangen til lån og tilskudd som rentenedsettelse, utvidede muligheter for avdragsfritak, utnyttelse av handlingsrommet i statsstøtteregelverket, lavere krav til sikkerhet og åpning for støtte til forprosjekter.

Med virkning fra 15. april lanserte Innovasjon Norge to nye tjenester; Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 og Tilskudd til kommersialisering – fase 2 for oppstartsbedrifter.

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Dette er en helt ny ordning hovedsakelig rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner innenfor alle bransjer. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

Ordningen skiller seg fra Innovasjon Norges eksisterende tilskuddsordninger ved at:

 • det ikke stilles krav om krevende kunde,
 • det kan gis tilskudd til utvikling av produksjonsprosesser og implementering av nye organisasjonsmetoder og
 • at Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, gjennom å kombinere lån og tilskudd.

Disse bedriftene kan søke:

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial. Det er bedrifter som har et innovasjonsprosjekt og som minimum retter seg mot et nasjonalt marked.

Store bedrifter kan også motta tilskudd dersom:

 • Prosjektet knytter seg til miljø- og samfunnsutfordringer, der effekten av innovasjonen har en høy samfunnsmessig gevinst.
 • En liten bedrift er klassifisert som en stor på grunn av eierskap
 • En stor leverandørbedrift inngår et avtalefestet samarbeid med norske små og mellomstore leverandører om utviklingsarbeidet, og der dette gir betydelige positive ringvirkninger for SMB-leverandørene

Disse prosjektene kan få finansiering:

Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/-prosjekt
 • FoU-aktiviteter
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Aktiviteter som regnes som ordinær drift kan ikke inngå, og det er ikke mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknaden til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig.

Inntil 80 prosent støtte

Minimumskrav til egenfinansiering er 20 prosent. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, ved å kombinere tilskudd og lån.

Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egne ressurser, eiere og andre finansieringskilder.

Hvem og hva som kvalifiserer for innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge kan du lese mer om på Innovasjon Norges nettsider her.

Innovasjonslån 
Makslån per kunde økes fra 25 millioner til 50 millioner. Det kan tilbys rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år.

Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen 
Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Forskningsrådet:

Forskningsrådet har i tillegg til utvidede rammer iverksatt en rekke tiltak for å søke å avhjelpe sine søkere og næringslivet i en vanskelig situasjon:

 • Forskningsrådet starter med løpende mottak av søknader om støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og DEMO 2000 og vil innvilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020 mot normalt en gang årlig med søknadsfrist i oktober.
 • Det er satt av i overkant av 1,2 milliarder kroner til IPN-prosjekter i år. Denne rammen er under løpende vurdering.
 • Forskningsrådet vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter der det er mulig.
 • Det legges opp til hurtigbehandling av SkatteFUNN – tre uker – frem til sommeren.
 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan innvilges ett års forlengelse.

Les mer om Forskningsrådets tilbud og iverksatte tiltak på Forskningsrådets nettsider her.

La Qbird hjelpe deg!

 

Vår samarbeidspartner, Qbird AS, har spesialisert seg på å bistå bedrifter med å søke støtte til utviklingsprosjekter. Hvis du har spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand hos Qbird. E-post: om@qbird.no, tlf. 906 32 906.

Andre innlegg

Takk og velkommen!

Takk og velkommen!

Håmsø Patentbyrå er vel på plass i nye lokaler. Vi ser frem til gode møter og events med både nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.