Varemerke

Hvordan komme i gang?

Hvordan komme i gang med en ny varemerkesak?

Håmsø kjenner de formaliteter som kreves for utarbeidelse av en varemerkesøknad.

Varemerkeundersøkelse

Dersom du ønsker å finne ut om andre har varemerkerettighet som ligger nær opp til det du ønsker å innarbeide og registrere, kan det være lurt å få gjennomført en varemerkeundersøkelse, slik at du ikke risikerer å få en varemerkesøknad avvist.

En varemerkeundersøkelse utføres av spesialiserte firmaer, for norske søkere som regel hos Patentstyret. Det betales for medgått tid til gjeldende timepris når det gjelder søk på rettigheter og klassifisering, mens navnesøk har fastpris, se for eksempel Patentstyrets informasjonsside.

Vår standardrapport er en enkel oppsummering av søkeresultatet, men på bestilling kan vi foreta en grundig vurdering av det framlagte undersøkelsesresultatet.

Klassifisering av varer og tjenester 

Varemerkesøknader som innleveres til Patentstyret skal klassifiseres i henhold til gjeldende klassifikasjon, såkalt varefortegnelse. Spesifisering av klasser fastsetter hvilke varer og eller tjenester varemerket skal være beskyttet for. Se Patentstyrets  klassifiseringsverktøy eller tjenesten TMclass.

Kontrakt

Våre oppdragsvilkår regulerer forholdet mellom søker og byrå. Ved signering og overlevering av fullmaktserklæring gir du oss formelt oppdraget med utarbeidelse av søknad samt representasjon overfor Patentstyret, samarbeidende utenlandsk patentbyrå og derigjennom utenlandsk myndighet på de fastsatte vilkår. Signert fullmaktserklæring vil vanligvis måtte foreligge før arbeidet med søknaden starter.

Pris

En varemerkesøknad utarbeides til en fast, avtalt pris. Prisen avhenger av antall klasser søknaden skal dekke. I tillegg kommer offentlige gebyr, som også avhenger av antall klasser. Typisk koster innlevering av en varemerkesøknad for inntil 3 klasser ca. NOK 8.000 + mva. (2015)
 

Saksbehandlingen underveis i behandlingsperioden (besvare offisielle uttalelser) avhenger sterkt av hvilke hindringer varemerkemyndighetene finner. Det må hvertfall regnes med en saksbehandlingen på minimum
NOK 1.400 + mva.


Forskuddsbetaling

Det vil kunne kreves innbetaling av et akontobeløp før saksforberedelsen starter. Dette avtales i hvert tilfelle.

Mest mulig informasjon

I tillegg til opplysning om varemerkets utseende, må det bestemmes hvilke klasser merket skal dekke. Vær sikker på at du fører opp alle de varene og/eller tjenestene du vil ha varemerket registrert for. Alfabetiske lister for klassifisering, samt ytterligere informasjon om klassifikasjon og varefortegnelser finner du her

Det er ikke anledning til å tilføye ytterligere varer eller tjenester etter innlevering av søknaden. Da må du i tilfellet levere inn en ny søknad.

Det kan heller ikke foretas annet enn ubetydelige endringer av selve merket etter innlevering av søknaden, se Varemerkeloven § 24. Varemerket bør derfor innleveres i den utformingen som skal benyttes.

Illustrasjoner

Dersom varemerket er et figurmerke, dvs. det skal søkes beskyttelse for mer enn ren tekst, må det innleveres nøyaktig avbildning på papir eller i form av grafikkfil i digitalt format (pdf, dxf, tiff, jpg).

Godkjenning av søknadsutkast

Når vår saksbehandler har utarbeidet et utkast til varefortegnelse og denne har gjennomgått en intern kvalitetskontroll, vil utkastet bli oversendt søker for kommentar. Dermed kan eventuelle uklarheter rettes opp før søknad innleveres. Som søker er det du som bestemmer hva søknaden skal inneholde ved innlevering.