Patent

Publisering av en patentsøknad

Hvorfor kan det være lurt å be om publisering av en patentsøknad straks den er innlevert?

En patentsøknad skal ifølge Patentloven offentliggjøres (publiseres) 18 måneder etter innleveringsdatoen. På anmodning fra søker kan søknaden bli publisert før dette tidspunktet. En anmodning om dette kan bli gitt til Patentstyret når søknaden blir innlevert, eller anmodningen kan gis på et hvilket som helst tidspunkt fram til publiseringsdatoen (18 måneder fra innlevering).

I noen situasjoner kan det være taktisk rett å få gjort søknadens innhold kjent så raskt som mulig.

Bakgrunnen for dette er at det teoretisk kan innleveres to nesten identiske søknader fra to ulike søkere. Den andre søknaden må vurderes i forhold til kjent teknikk på søknadstidspunktet, og forutsatt at den søknaden som ble innlevert først, ikke var blitt publisert på innleveringstidspunktet for den andre søknaden, vil ikke innholdet i den første søknaden bli lagt til grunn som kjent teknikk ved vurdering av den andre søknaden. Dermed vurderes begge søknadene likt i forhold til kjent teknikk på området. Når kravet til nyhet og andre kriterier for å oppnå patentbeskyttelse tilfredsstilles for begge de innleverte søknadene, vil begge måtte godkjennes for patent.

En slik situasjon kan skape problemer for utøvelsen av patentet og det vil ofte føre til at de to patentinnehaverne må forhandle seg fram til en løsning som begge kan akseptere.

En typisk situasjon hvor tidlig publisering må vurderes nøye,  er der hvor en kjenner til at konkurrenter arbeider med utvikling av samme type produkter og kan muligens i nær framtid levere inn en patentsøknad med et beslektet innhold. For å hindre at denne blir godkjent, vil en tidlig publisering endre Patentmyndighetenes vurdering av kjent teknikk på området, og den konkurrerende søknadens innhold vil i større grad finnes kjent fra før.