Patent

Nyhetsskadelig publisering

Unngå nyhetsskadelig publisering når patentsøknad skal videreføres uten prioritet

Når det skal innleveres en videreført patentsøknad i utlandet og denne av en eller annen grunn ikke har prioritet i den opprinnelige (norske) søknaden (for eksempel ved at 12 måneders innleveringsfristen for videreføring med prioritet ikke er blitt overholdt), er det viktig å sørges for at oppfinnelsen ikke blir gjort allment kjent før den videreførte søknaden er blitt innlevert. Derfor må det sørges for at oppfinnelsen slik den er presentert i den opprinnelige (norske) søknaden ikke blir gjort kjent ved markedsføring, avisomtale, Internett m.m. før det er gitt tilbakemelding om at den videreførte søknaden uten prioritet er registrert mottatt i det aktuelle lands patentverk. Dette kan ta litt tid pga. at samarbeidende patentbyrå må klargjøre søknaden slik at den tilfredsstiller de nasjonale myndigheters krav.

Dersom det skal innleveres søknad uten prioritet i flere land, må alle søknadene være innlevert før oppfinnelsen gjøres offentlig kjent.

NB! Husk at reglene for hva som oppfattes som å gjøre offentlig kjent (allment tilgjengelig) er ofte strengere i andre land enn i Norge. Det er vedkommende lands regler som legges til grunn når det for eksempel i en konfliktsituasjon blir vurdert om oppfinnelsen var ny (dvs. ikke offentlig kjent) på søknadens innleveringsdato. For å forhindre at eksempelvis nødvendig testing av en oppfinnelse om bord på en boreplattform eller et skip blir nyhetsskadelig, bør alle involverte parter bli skriftlig informert om at kjennskap til produktet er taushetsbelagt ved at det distribueres en kort skriftlig Konfidensialitetsavtale/Confidentiality Agreement som signeres av alle som får tilgang til oppfinnelsen.