Patent

Hva er PCT?

PCT (Patent Cooperation Treaty) er en multilateral avtale mellom en rekke land om patentbeskyttelse. Se oppdatert liste over medlemsland.

Noen hovedpunkter:

1.   Innen den prioritetsgrunnende norske søknaden er 12 måneder, er det i de aller fleste land mulig å inngi tilsvarende søknad med prioritet. Den videreførte, utenlandske søknad vil da i praksis bli ansett som innlevert samtidig med den prioritetsgrunnende norske søknaden.

Et alternativ er å inngi en PCT-søknad innen samme frist, og derved utsette fristen for å søke patent i utlandet fra 12 måneder til 30 måneder (2 1/2 år regnet fra det tidspunkt den prioritetsgrunnende søknaden ble inngitt). I enkelte land, samt for Europapatentsøknad, utsettes fristen til 31 måneder.

Kostnader forbundet med innlevering av søknader i utlandet forskyves derved med 1 1/2 år. Likeledes vil man få bedre tid på seg til å vurdere i hvilke land det er fornuftig å søke patent. Dette er et viktig moment, ettersom det ofte kan synes vanskelig på et tidlig tidspunkt å forutse hvilke markeder som er kommersielt interessante for oppfinnelsen.

2.   Søknaden blir i fase I gransket for å avdekke om oppfinnelsen er kjent fra før. Som resultat av denne undersøkelse, utferdiges en nyhetsgranskningsrapport (International Search Report og Written Opinion).

Dersom PCT-myndighetene ikke finner at den presenterte oppfinnelsen er patenterbar, betraktes PCT-rapporten å være negativ med tanke på mulighetene for patentering ved videreføring i nasjonal fase, i motsatt fall betraktes den å være positiv.

Til en i det vesentlige positiv PCT-rapport kan det være fordelaktig å innlevere uformelle kommentarer, som så sendes med rapporten til alle medlemsland. Mottakende patentmyndighet kan kreve å få denne kommentaren oversatt til et nasjonalt språk.

PCT-myndighetene utsteder til slutt (innen 28 måneder) en granskingsrapport (International Prelimininary Report on Patentability) basert på den foreliggende International Search Report og Written Opinion, eventuelt med tillegg av de uformelle kommentarene.

3.   Dersom International Search Report og Written Opinion vurderes å være negativ, anbefales det å be om preliminær patenterbarhetsgranskning (fase II). Dette må skje til enhver tid innenfor den av følgende perioder som utløper sist:
a) innen 3 måneder fra rapporten er mottatt, eller
b) innen 22 måneder fra innleveringsdatoen (prioritetsdatoen) for den prioritetsgrunnende, norske søknaden. Se avsnitt 3 nedenfor.

Ved anmodning om preliminær patenterbarhetsgranskning innen den fastsatte frist må det samtidig argumenteres for at oppfinnelsen er patenterbar og eventuelt endre patentkravene.

Søknaden vil deretter bli realitetsbehandlet, med en konkret vurdering av om de tre betingelsene for å få patent foreligger, nemlig nyhet, oppfinnelseshøyde og industriell anvendelse.

Som nevnt under avsnitt 2, leveres innen 28 måneder fra prioritetsdato den avsluttende granskningsrapporten (International Prelimininary Report on Patentability), etter fase II basert på den foreliggende International Search Report, Written Opinion og søkers imøtegåelse og eventuelt nytt kravsett, der det står om søknaden etter granskerens oppfatning tilfredsstiller ovennevnte krav til patenterbarhet. Etter dette er PCT-behandlingen i prinsippet avsluttet.

4.   Innen 30 måneder (for noen lands vedkommende 31 måneder) fra prioritetsdato må søknaden videreføres i de av medlemslandene hvor man ønsker å søke patent. Søknaden kan også videreføres på andre måter, bl.a. som en Europapatentsøknad.

Dersom PCT-granskningsrapporten er positiv, medfører dette ofte lavere prosedyreomkostninger i de enkelte land. På den annen side er ikke de enkelte lands patentmyndigheter på noen måte bundet av PCT-rapporten. Dette betyr at en fortsatt kan argumentere for å oppnå patent selv om PCT-rapporten er helt eller delvis negativ.

I stedet for å søke patent i hvert enkelt land, kan man inngi en Europapatentsøknad (EP) for de land som er med i Europapatentordningen. Det er viktig å merke seg at det i noen land er en forutsetning for å oppnå patent at PCT-søknaden er videreført som Europapatentsøknad, bl.a. i Irland, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, Monaco, Hellas, Kypros og Slovenia.

5.   En må være oppmerksom på at det totalt sett sannsynligvis medfører en ekstrakostnad å gå via PCT-systemet. Det kan muligens også ta noe lengre tid før man eventuelt oppnår patent i de enkelte land. Som nevnt ovenfor, er det imidlertid flere fordeler ved å inngi en PCT-søknad, bl.a. utsettelse av omkostninger forbundet med inngivelse av søknader i de enkelte land.

6.   Prisen for å inngi en PCT-søknad varierer med søknadens lengde (sistnevnte pga. bl.a. oversettelsesomkostninger). Dersom søknaden har "normal" lengde vil det typisk dreie seg om ca. NOK 45.000-50.000 eks. mva. inkludert preliminær patenterbarhetsgranskning (fase II). Utelates fase II ligger prisen på ca. NOK 35.000-40.000 eks. mva.

I tillegg vil det kunne påløpe prosedyreomkostninger under søknadens behandling. Ettersom man ikke vet hvilke innvendinger granskeren eventuelt måtte komme med, er det imidlertid vanskelige å forutsi disse omkostningene.

Håmsø Patentbyrå er et av de største norske patentbyråene når det gjelder innlevering av PCT-søknader. Vi kjenner derfor formalitetene ved denne søknadstypen meget godt og kan derfor sikre en rask og korrekt behandling av PCT-søknaden.