Design

Nøkkelinformasjon om designbeskyttelse

Designbeskyttelse reguleres i Norge av Lov om beskyttelse av design (2003-03-14 nr 0015) (Designloven), gjort gjeldende fra 1.5.2003.

Designbeskyttelse – en billig ”forsikring”

Utseendet av et produkt er et svært viktig virkemiddel i kampen om å skille seg ut fra konkurrerende og kanskje kvalitetsmessig likeverdige produkter.

Det er ofte ressurskrevende å utvikle en innovativ og særpreget design. For å gjøre det enklere å kunne dokumentere din rett til en bestemt design, slik at du får enerett eller monopol på å utnytte designen kommersielt, er den tidligere ”Mønsterloven” nå erstattet av ”Lov om beskyttelse av design” som i det etterfølgende kalles ”Designloven”.

Dersom du mener konkurrenter legger seg for nær din design, kan du ofte få stoppet inngrepet ved å vise til ditt registreringsbevis. Dette kan være mer effektivt, rimeligere og raskere enn å påberope seg markedsføringsloven (og/eller åndsverksloven), for så å måtte kjøre saken gjennom domstolsystemet.

Med en registrert design vil du også ha bedre grunnlag for å kunne inngå avtaler med aktuelle samarbeidspartnere, lisensiering eller overdragelse av rettigheten. I utlandet er det ofte en forutsetning for å inngå samarbeid at det foreligger en designregistrering.

Hva er ”Design” og hva kan beskyttes?

Designloven definerer design som utseendet til et produkt eller del av et produkt som særlig følger av de karakteristiske trekkene ved linjene, konturene, fargen, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.

Designloven inneholder en lang rekke forbedringer i forhold til den tidligere mønsterloven.

I tillegg til form, utseende og ornamentering på et produkt, for eksempel utformingen av en mobiltelefon, et møbel eller en kopp med dekor, er det nå mulig å designbeskytte:

•   En del av et produkt selv om delen ikke utgjør en ”løs” bestanddel av produktet.
Eksempler: Tastaturet på en mobiltelefon, ryggpartiet til en stol, hanken på en kaffekopp og innpakningen av en vare.

•   Sammenstilling av produkter
Eksempler: Et interiørmessig arrangement som for eksempel et hotellrom, et restaurantinteriør eller et baderom.

•   Utseende på ikke-fysiske gjenstander
Eksempler: Skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler.

For å kunne oppnå designbeskyttelse må følgende to hovedkrav være oppfylt:

•   Designen må være ny
Det vil si at ingen identisk design i EØS-området har blitt allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert (søknadsdagen) eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet. NB! Se unntak i avsnittet ”12 måneders ’utprøvingsperiode’” nedenfor.

•   Designen må ha individuell karakter
Det vil si at helhetsinntrykket som designen gir den informerte brukeren (dvs. en person som har et visst kjennskap til produktene på det aktuelle området, men som ikke er ekspert på design) må skille seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av en annen design som er blitt allment tilgjengelig.

Beskyttelsestiden

En designregistrering kan fornyes hvert femte år og kan dermed beskyttes i inntil 25 år. Et unntak er reservedeler hvor beskyttelsestiden er maksimalt 5 år. Det er stigende gebyrpris for hver ny periode.

12 måneders "utprøvingsperiode”

En viktig nyhet i den nye loven er den såkalte nyhetsfristen (”grace period”) som gir rom for å prøve ut produktet i markedet i inntil tolv måneder før designbeskyttelse søkes, uten å ødelegge kravet om nyhet. Det er i denne sammenheng viktig at datoen da designen ble offentliggjort for eksempel på en utstilling, i et tidsskrift, ved salg eller på annen måte, kan dokumenteres. Søknad om designbeskyttelse må leveres Patentstyret innen tolv måneder fra den dato designen ble offentliggjort.

Merk: Nyhetsfristen bør bare benyttes hvis designen skal omsettes og beskyttes i land som har bestemmelser om nyhetsfrist i nasjonal lovgivning. Blant annet EU og USA har bestemmelser om nyhetsfrist.

Vær oppmerksom på at fristen for å søke med prioritet fra en tidligere såkalt prioritetsgrunnende søknad inngitt i Norge eller i utlandet, er 6 måneder.

•   Enklere og raskere saksbehandling
Ifølge designloven skal Patentstyret påse at nærmere angitte formalitetskrav er oppfylt for en designsøknad, jf. § 17. Undersøkelse av bl.a. om designen er ny inngår ikke i disse formalitetskrav, noe som medfører en kortere saksbehandlingstid hos Patentstyret. Dersom søkeren spesielt anmoder om det, skal Patentstyret, mot innbetaling av et ekstragebyr, undersøke om designen tidligere er kjent.

•   Administrativ overprøving
Dersom du mener en designregistrering ikke er ny på registreringsdatoen, kan du kreve administrativ overprøving av designregistreringen. Designregistreringen kan oppheves av Patentstyret dersom det ved en slik overprøving viser seg at designregistreringen ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i designloven. Administrativ overprøving kan foretas gjennom hele registreringsperioden.

Designbeskyttelse i utlandet

Vi bistår gjerne med innlevering av designsøknad i utlandet som for eksempel EU-design hvor en beskyttelse vil gjelde i alle EU land.

Genève-avtalen er et system for å søke internasjonal registrering av design som Norge etter planen skal tilsluttes i nær framtid. Dette systemet gir deg mulighet for å beskytte din design i flere land ved å sende kun én søknad enten direkte til Det Internasjonale Byrået ved WIPO eller via Patentstyret. Vi vil komme tilbake med mer spesifikk informasjon om dette så snart Norge er tilsluttet ordningen.

Mer informasjon?

For ytterligere informasjon om designloven, våre tjenester og priser, ber vi Dem kontakte oss på telefon 51 60 51 51.

Patentstyrets hjemmeside, www.patentstyret.no inneholder mye nyttig informasjon blant annet om designbeskyttelse.

Vær oppmerksom på at Patentstyret også tilbyr såkalt forundersøkelse for blant annet å kunne gi svar på om din design virkelig er ny eller om andre allerede har registrert en tilsvarende design. Vi kan være behjelpelige med å gjennomføre en slik forundersøkelse.