Design

Krav til innlevering av designsøknad i Norge

Påkrevd informasjon:

1.   Navn og adresse på søker.

2.   Navn og adresse til designeren.

3.   Beskrivelse av designen det søkes registrering for (tittel).

4.   Om mulig angivelse av klassen designen skal registreres i henhold til
      Locarno International Classification.

5.   Dersom det kreves prioritet, må det opplyses land,  søknadsnummer og søknadsdato for den søknaden det kreves 
      prioritet fra ved innlevering av søknaden.

6.   Opplysning om søknaden skal gjøres allment tilgjengelig ved innlevering, eller om publisering skal utsettes i inntil 
      6 måneder.

Påkrevde vedlegg:

7.   Avbildninger som illustrerer designen.
      Avbildningene må ikke være større enn A4 (21x29.7 cm), eventuelt må de sendes inn i digitalt format.

8.   Fullmakt (legalisering er ikke påkrevd). Kan innleveres senere.

9.   Prioritetsdokument innleveres bare på forespørsel fra gransker. Ingen gebyr.


Generell informasjon:

10.  Varigheten er 5 år fra innleveringsdato, med mulighet til forlengelse i 4
       ytterligere 5-årsperioder (maks. 25 år).